Kategorie

Regulaminy

Regulamin serwisu internetowego Deante.pl  obowiązujący od 2020.04.01

 

 1. "Deante.pl" to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.deante.pl (zwany dalej Serwisem), prowadzony przez Deante Sp. z o.o.  z siedzibą w Zgierzu, ul. Twarda 11/13, kod 95-100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076482 oraz NIP: 7250032358 (zwaną dalej „Deante”), z którą Klienci mogą się kontaktować listownie wskazując adres siedziby spółki, pod adresem mailowym sklep@deante.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie sklep.deante.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 42 714 30 06.
 2. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego sklep.deante.pl (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki Deante oraz Klientów Serwisu, zasady korzystania z Serwisu oraz zawiera informacje niezbędne dla konsumentów w myśl obowiązujących przepisów.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu przez osoby fizyczne jest ich pełnoletność oraz pełna zdolność do czynności prawnych. Klientem Serwisu mogą być rezydenci Polski oraz podmioty zarejestrowane na tym terytorium, które ukończyły proces rejestracji, w tym zaakceptowały obowiązujący Regulamin i posiadają aktywne konto Klienta w Serwisie, lub osoby, które złożyły zamówienie za pośrednictwem Serwisu albo za pośrednictwem korespondencji mailowej, bez rejestracji konta Klienta w Serwisie. Uprawnionymi do korzystania z Serwisu są również osoby korzystające ze strony sklep.deante.pl, w tym osoby przeglądające informacje znajdujące się w Serwisie, niebędące Klientami Deante (zwane dalej Użytkownikami). 
 4. Klienci  mają możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym dokonywania zakupów, przeglądania historii zamówień, dokonując uprzedniej rejestracji. W celu dokonania rejestracji w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego treści. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta rejestracji dochodzi do zawarcia na odległość umowy pomiędzy Klientem a Deante, której przedmiotem są usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, w tym utrzymanie przez Deante konta Klienta, umożliwiającego mu zakup towarów lub usług dostępnych w Serwisie. Warunki umowy określa niniejszy Regulamin. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z Serwisu następuje w chwili potwierdzenia poprawności adresu e-mail i procesu rejestracji. Klient odpowiada za bezpieczeństwo swojego hasła i zobowiązuję się nie udostępniać go osobom trzecim. Każdorazowo przy logowaniu do Serwisu Klient wprowadza hasło.
 5. Serwis dla prawidłowego funkcjonowania korzysta z plików Cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody (lub odmowa jej udzielenia) na korzystanie z plików Cookies (informacja o plikach Cookies dostępna na stronie: "Polityka Prywatności Cookies") oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na urządzeniu za pomocą którego Klient lub Użytkownik korzysta z Serwisu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji powodującej blokowanie plików Cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika lub Klienta treści o charakterze bezprawnym podczas korzystania z Serwisu. 
 7. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Deante na korzystanie z Serwisu, w każdym czasie bez konieczności wskazania przyczyny jej wypowiedzenia, poprzez przesłanie maila na adres: sklep@deante.pl Skorzystanie z opisanej funkcjonalności skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Deante jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 8. Deante prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarną. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie www.sklep.deante.pl drogą mailową oraz na miejscu z magazynu 95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13.
 9. W przypadku gdy Klientem Serwisu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 10. Za pośrednictwem Serwisu Klient może zawrzeć na odległość z Deante umowę sprzedaży towarów Deante. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w Serwisie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: a/ prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu poprzez podanie następujących prawdziwych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy, w przypadku Klientów niebędących konsumentami również dane do faktury: adres siedziby i numer NIP; b/ akceptacji niniejszego Regulaminu.
 11. W ramach korzystania z funkcjonalności Serwisu Klient może wyszukiwać towar. Po kliknięciu na wybrany towar wyświetla się karta towaru, zawierająca informacje o: nazwie i istotnych cechach towaru, dostępności towaru,  warunkach zamówienia, w tym kosztów transportu towaru, cenę brutto za jednostkę miary towaru oraz dostępne sposoby płatności. Dany towar zamawia się poprzez użycie w karcie towaru usługi funkcjonalności „dodaj do koszyka”. Po wybraniu wszystkich towarów Klient dokonuje wyboru formy płatności i dostawy towaru oraz wyraża zgodę na pokrycie jej kosztów, w tym na pokrycie kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy lub nieprzyjęcia towaru od przewoźnika. 
 12. Klient składa zamówienia na wybrany towar poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 13. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny w polskich złotych (PLN) za zamówiony w Serwisie  towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Zapis nie dotyczy zamówień w których dokonano wyboru płatności przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności: a/ Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Deante zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. Sposób płatności nie dotyczy umów sprzedaży o wartości przekraczającej kwotę 15.000 złotych; b/ Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Deante, zamówienie jest przekazywane do magazynu Deante w celu skompletowania i przygotowania wysyłki;   c/ Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielickiej 72 30-552, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000296790. W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 1% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności, o czym Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, z wykorzystaniem którego następuje płatność;   d/ Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie lub Elavon  Financial Services Limited oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (autoryzacja trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut). W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 1% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności, o czym Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.
 14. Więcej informacji o formach płatności za zamówienie znajduje się na stronie Serwisu „Formy płatności”. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych w Serwisie, Deante zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez ograniczenie form płatności, o których mowa w punkcie 13 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru w karcie towaru.
 15. Po skutecznym złożeniu zamówienia Deante wysyła na adres mailowy poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia ze wskazaniem istotnych elementów umowy: nazw katalogowych zamówionego towaru, ilości, ceny, kosztów doręczenia, miejsca dostawy, sposobu płatności, numeru rachunku bankowego na jaki należy dokonać zapłaty ceny.
 16. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość z chwilą wydania wybranemu przewoźnikowi zamówionego towaru.
 17. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego, o którym mowa w punkcie 15 Regulaminu, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł się z nim zapoznać.
 18. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Serwisu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.
 19. Zamówiony towar dostarczany jest na terytorium Polski przy udziale transportu własnego Deante, jak i  wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów z magazynu Deante mieszczącego się w Zgierzu (95-100) przy ulicy Twardej 11/13, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.  Odbiór towaru z magazynu Deante odbywa się po uiszczeniu płatności drogą elektroniczną lub gotówkową w chwili odbioru towaru.
 20. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy towaru,  które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego towaru oraz widoczne są  dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie automatycznie przed złożeniem zamówienia. W sytuacji kiedy występują duże różnice w sposobie pakowania, Deante może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. 
 21. Transport towaru nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub do lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 22. W przypadku nieobecności Odbiorcy przewoźnik pozostawi awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać towar lub zamówić kolejną dostawę. Termin ustalenia odbioru lub kolejnej dostawy towaru przez Odbiorcę wynosi 2 dni liczone od daty pozostawienia awizo. Po bezskutecznym upływie tego terminu towar zostaje zwrócony do Deante, które ma prawo żądać od Klienta zwrotu kosztów transportu towarów w obie strony. Koszt zwrotu towaru jest w tym przypadku taki sam, jak koszt dostawy do Klienta. Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza czytelnym podpisem na dokumentach przedłożonych przez Kuriera.
 23. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego towaru Deante informuje Klienta mailem na adres poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od doręczenia informacji o możliwości odbioru towaru. Towar, który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie zostanie zwrócony do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów za pośrednictwem Serwisu z odbiorem osobistym jest adres magazynu Deante.
 24. Klient zobowiązany jest  sprawdzić  stan przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania jej odbioru. Klient zobowiązany jest również sprawdzić  zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń lub zgodności ilości towaru z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki powinny być opisane w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu umożliwi ustalenie ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za stan przesyłki. 
 25. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zapłaty ceny za towar.
 26. Wszystkie towary dostępne w Serwisie  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Polski. Powyższy zapis nie dotyczy towarów outletowych, to jest:
 27. Ewentualne wady i uszkodzenia oraz przyczyna zakwalifikowania towarów jako outletowych każdorazowo będzie ujawniona w opisie danego towaru.
 28. Towary posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez Deante. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Serwisie pod hasłem „Warunki dostawy i zwroty” w zakładce „Warto wiedzieć”.
 29. Deante  odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów o rękojmi (art. 556 oraz 5561 – 5563) oraz w zakresie określonym udzieloną gwarancją. Odpowiedzialność Deante za wady fizyczne i prawne towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w odniesieniu do transakcji zawieranych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.
 30. Deante odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. (zwanego dalej konsumentem) za jakość sprzedawanych towarów outletowych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Deante określa termin swojej odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów outletowych opisanych w punkcie 25 podpunkt 1. Regulaminu na 2 lata od daty doręczenia towaru.
 31. Uprawnienia z tytułu rękojmi określone w punkcie 28 Regulaminu zostają wyłączone w odniesieniu do wad, o których Konsument został poinformowany przed zawarciem umowy lub dowiedział się w chwili jej zawarcia. 
 32. Reklamację można złożyć za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem deante.pl/support. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, numer telefonu kontaktowego, datę zawarcia umowy sprzedaży reklamowego towaru, numer zamówienia, numer faktury,, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, opis okoliczności uzasadniających reklamację, jeżeli zamówienie zostało złożone za pośrednictwem Serwisu z wyborem metody płatności online lub przelewu – imię i nazwisko lub nazwę właściciela rachunku
 33. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Deante zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 34. Deante rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie.
 35. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Konsumenta. W uzasadnionych przypadkach Deante może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail (wskazany w zgłoszeniu reklamacji) bądź  na adres korespondencyjny Konsumenta wskazany w zamówieniu.
 36. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć w formie pisemnej doręczając je na adres korespondencyjny Deante lub w formie listu elektronicznego na adres mailowy Deante.
 37. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów zawartej pomiędzy Deante a Klientem, Deante dokonuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu zwrotu otrzymanych od Klienta płatności za zakupiony towar. Zwrot płatności następuje nie wcześniej niż przed otrzymaniem przez Deante zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Klient wykorzystał przy dokonaniu zakupu towarów, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inną formę rozliczenia. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Klienta.
 38. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar, nie później niż 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem i należycie zapakowany w oryginalne opakowanie.
 39. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w okresie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 40. Deante oświadcza, że Serwis składa się z utworów chronionych prawnie na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory umieszczone w Serwisie stanowią własność Deante i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane, modyfikowane, wyświetlane, wystawiane i nadawane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków przekazu, w tym w szczególności elektronicznych, fotograficznych, rejestrujących bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Deante lub podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do utworu. Ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie zamieszczonych w Serwisie treści może następować wyłącznie w zakresie użytku osobistego, bez modyfikacji utworów.
 41. Nazwa Serwisu, znak graficzny, oznaczenia słowno graficzne zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.  
 42. W przypadku, gdy dostarczony towar ma wady, Konsument w ramach roszczeń z tytułu rękojmi ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Deante niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Deante albo Deante nie wymieniła towar na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 43. Konsument w przypadku propozycji Deante usunięcia wady, ma prawo żądać wymiany towaru na wolny od wad albo w przypadku propozycji wymiany towaru może żądać usunięcia wady. Deante jest obowiązane wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Deante może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 44. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Deante. W celu odesłania zakupionego towaru, Konsument powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 45. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się także w Serwisie pod hasłem „Warunki dostawy i zwroty” w zakładce „Warto wiedzieć” w stopce strony. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w "Formularz zwrotu" do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Deante w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu o której mowa w punkcie 5 Regulaminu. W takim przypadku termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez Klienta procesu rejestracji Konta Klienta.
 46. Podane przez Klientów dane osobowe Deante zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.
 47. Deante może zmienić Regulamin i uruchomić nowe funkcjonalności Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Deante, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 48. Klient  przy pierwszym logowaniu w Serwisie licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Deante.
 49. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 50. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Deante w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 51. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@deante.pl